Załącznik nr 2 do Regulaminu
Polityka prywatności

Serwis www.rollersy.com jest obsługiwany przez ROLLERSY Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (kod: 44-200), przy ul. Na Górze 22, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000645689, NIP: 6423198082, REGON: 365822713, e-mail: info@rollersy.com.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.

§1.

Definicje

 1. Administrator lub ROLLERSY – oznacza ROLLERSY Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (kod: 44-200), przy ul. Na Górze 22, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000645689, NIP: 6423198082, REGON: 365822713, e-mail: info@rollersy.com, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.rollersy.com.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Regulamin – oznacza regulamin Serwisu www.rollersy.com.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

§2.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. ROLLERSY jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez  Użytkowników w związku z rejestracją w Serwisie.
 2. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z Serwisu, czyli: dokonujesz rejestracji konta, kupujesz produkty ROLLERSY, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, w mediach społecznościowych, za pomocą chatu, formularza kontaktowego w Serwisie lub otrzymujesz od nas wiadomości drogą elektroniczną.
 3. ROLLERSY przetwarza następujące dane  osobowe Użytkowników:
  a) przy dokonywaniu zamówienia towarów na Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres do wysyłki, numer telefonu, informacje o zamówieniach i zakupach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem; b) przy rejestracji konta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres do wysyłki, numer telefonu, informacje o zamówieniach i zakupach, wybrane hasło; c) przy korzystaniu z formularza kontaktowego w Serwisie, chatu w Serwisie oraz korespondencji elektronicznej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 4. ROLLERSY wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Użytkownikom usług ROLLERSY, realizacji zamówień, obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych oraz kontaktowania z Użytkownikami, w tym wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala ROLLERSY przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. ROLLERSY wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, odpowiadając na wiadomości w funkcji chat w Serwisie, które zostały skierowane do ROLLERSY, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji, jak również w celu uzyskania opinii o zakupionym produkcie. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ROLLERSY (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. ROLLERSY wymaga podania przez Użytkownika tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, ROLLERSY nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, ROLLERSY może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. ROLLERSY powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu ROLLERSY. ROLLERSY udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, udostępnienie usługi chat na stronie internetowej Serwisu, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz ROLLERSY. ROLLERSY powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu ROLLERSY. W  przypadku przekazywania danych, ROLLERSY zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz ROLLERSY.
 8. ROLLERSY nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw ROLLERSY.
 9. ROLLERSY nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 10. ROLLERSY przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Użytkownikami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na ROLLERSY przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 11. ROLLERSY zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 12. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez ROLLERSY.
 13. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 14. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ROLLERSY. Sprzeciw „marketingowy” – Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest ROLLERSY niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez ROLLERSY przetwarzania objętego sprzeciwem. ROLLERSY przestanie przetwarzać  dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez ROLLERSY danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane są ROLLERSY niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 15. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez ROLLERSY.
 16. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 17. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.
 18. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/
 19. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§3.

Pliki Cookies

 1. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies (zgodnie z § 3 Polityki Prywatności) mogą być zbierane przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Użytkownika.
 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 4. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
  a) w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  b) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
 5. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
  a) pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Użytkownika.
  b) pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 6. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika.
 7. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 8. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Portalu.
 9. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).